1
165 متر
آپارتمان
فروش اپارتمان
قیمت: 2,450,000,000 تومان
هر مترمربع: 14,848,485 تومان
1
2 خوابه
140 متر
آپارتمان
فروش اپارتمان
قیمت: 1,580,000,000 تومان
هر مترمربع: 11,285,714 تومان
2
85 متر
آپارتمان
فروش اپارتمان
قیمت: 600,000,000 تومان
هر مترمربع: 7,058,824 تومان
1
135 متر
آپارتمان
فروش اپارتمان
قیمت: 1,620,000,000 تومان
هر مترمربع: 12,000,000 تومان
1
2 خوابه
87 متر
آپارتمان
فروش اپارتمان
قیمت: 850,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,770,115 تومان
1
3 خوابه
145 متر
400 متر
آپارتمان
فروش اپارتمان
قیمت: 1,450,000,000 تومان
هر مترمربع: 10,000,000 تومان
1
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
فروش اپارتمان
قیمت: 1 تومان
هر مترمربع: 0 تومان
1
112 متر
آپارتمان
فروش اپارتمان
قیمت: 1,070,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,910,714 تومان
1
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
فروش اپارتمان
قیمت: 1,400,000,000 تومان
هر مترمربع: 11,666,667 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
فروش اپارتمان
قیمت: 800,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,000,000 تومان
1
3 خوابه
208 متر
آپارتمان
فروش اپارتمان
قیمت: 2,400,000,000 تومان
هر مترمربع: 11,538,462 تومان
1
2 خوابه
143 متر
آپارتمان
فروش اپارتمان
قیمت: 1,350,000,000 تومان
هر مترمربع: 9,440,559 تومان