2 خوابه
120 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان صفر/120متر/توحید
قیمت: 1,380,000,000 تومان
هر مترمربع: 11,500,000 تومان
1 خوابه
60 متر
آپارتمان
فروش 60متری مدرس،سند آزاد
قیمت: 460,000,000 تومان
هر مترمربع: 7,666,667 تومان
1
3 خوابه
134 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان/134متر/بلوار شهید ناصری
قیمت: 950,000,000 تومان
هر مترمربع: 7,089,552 تومان
1
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان/120متر/توحید
قیمت: 1,200,000,000 تومان
هر مترمربع: 10,000,000 تومان
1
2 خوابه
85 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان/85متر/بلوار فایده
قیمت: 500,000,000 تومان
هر مترمربع: 5,882,353 تومان
2 خوابه
127 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان/127متر/توحید
قیمت: 1,120,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,818,898 تومان
3 خوابه
165 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان/165متر/مدرس
قیمت: 1,980,000,000 تومان
هر مترمربع: 12,000,000 تومان
1
160 متر
زمین
فروش زمین/160متر شمالی/اراضی موسوی
قیمت: 935,000,000 تومان
هر مترمربع: 5,843,750 تومان
2
2 خوابه
115 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان/115متر/جماران
قیمت: 1,000,000,000 تومان
هر مترمربع: 8,695,652 تومان
3
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان/100متر/حافظ
قیمت: 1,150,000,000 تومان
هر مترمربع: 11,500,000 تومان
5
2 خوابه
135 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان/135متر/مفتح
قیمت: 1,350,000,000 تومان
هر مترمربع: 10,000,000 تومان
4
2 خوابه
87 متر
آپارتمان
فروش آپارتمان/87متر/بلوارفایده
قیمت: 650,000,000 تومان
هر مترمربع: 7,471,264 تومان