1
82 متر
مغازه تجاری
اجاره مغازه 82 متری بلوار امامت
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
1
2 خوابه
75 متر
آپارتمان
اجاره اپارتمان 75 متری هاجر غربی
رهن: 50,000,000 تومان
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاه ٩٠ متر صفر شیک نارنج
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,900,000 تومان
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر معلم حافظ
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,900,000 تومان
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر پونه ریحان
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
3 خوابه
180 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٨٠ متر صفر سعدی
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 4,200,000 تومان
3 خوابه
160 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٦٠ متر ٧ تیر شیک
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 4,000,000 تومان
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر سایت اداری
رهن: 65,000,000 تومان
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر معلم ازادگان
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر نیلوفر
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
1 خوابه
65 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٦٥ متر توحید
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 750,000 تومان
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر صیاد
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 400,000 تومان