2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر عدالت
رهن: 6,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر حافظ شیک
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,900,000 تومان
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر پونه ریحان
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 300,000 تومان
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر جمهوری
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
170 متر
مغازه تجاری
١٧٠ متر زیرزمین اجاره صیاد
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,700,000 تومان
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٧ شهریور
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر نارنج نارون
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
3 خوابه
180 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٨٠ متر صفرشیک معلم
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 5,000,000 تومان
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر ٢٠ متری اول مدرس
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد ٩٠ متر اجاره نیلوفر اوینی
رهن: 85,000,000 تومان
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
اپارتمان اجاره ٩٠ متر سپیده صفر
رهن: 85,000,000 تومان
1
2 خوابه
75 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٥ متر اوینی نیلوفر شیک
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان