1 خوابه
75 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٥ متر سپیده
رهن: 2,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
1 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحداجاره ١٠٠ متر پونه همکف
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,250,000 تومان
1
1 خوابه
100 متر
دفتر کار اداری
اپارتمان تجاری ابتدای مدرس
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر سپیده معراج
رهن: 75,000,000 تومان
اجاره: 100,000 تومان
1 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر همکف پونه
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
1 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر اوینی نارنج
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
1
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر اوینی صدف
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 600,000 تومان
1 خوابه
75 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٥ متر امیرکبیر شیک
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 300,000 تومان
1 خوابه
75 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٥ متر معلم
رهن: 60,000,000 تومان
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر ارتش ناصری
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
1 خوابه
50 متر
آپارتمان
سوییت اجاره ٥٠ متر توحید
رهن: 2,000,000 تومان
اجاره: 550,000 تومان
1
1 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر پاسداران
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان