1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
اپارتمان اجاره ٩٠ متر نیلوفر شیک
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,600,000 تومان
1
180 متر
خانه ویلایی
2طبقه رهن 120م
1
90 متر
مغازه تجاری
90متر مغازه 6میلیون اجاره
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر سپیده
رهن: 90,000,000 تومان
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر اوینی نارنج
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,600,000 تومان
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر مدرس شیک
رهن: 25,000,000 تومان
اجاره: 1,700,000 تومان
1 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر اوینی پونه
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر مدرس شیک
رهن: 125,000,000 تومان
2 خوابه
140 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٤٠ متر مدرس سپهر
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,600,000 تومان
1
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر شیک شعبانیه نرجس
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,600,000 تومان
1
50 متر
مغازه تجاری
مغازه اجاره ای ٥٠ متر ١٢ فروردین
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,500,000 تومان
1
2 خوابه
75 متر
آپارتمان
واد اجاره ٧٥ متر صفر غفاری جرجانی
رهن: 40,000,000 تومان
اجاره: 600,000 تومان