1
2 خوابه
75 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٥ متر مستقل رسالت
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 700,000 تومان
1
2 خوابه
95 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٥ متر نارنج
رهن: 80,000,000 تومان
1
3 خوابه
175 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٧٥ متر پونه
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 2,500,000 تومان
1
3 خوابه
180 متر
آپارتمان
واحد اجاره صفر ١٨٠ متر ظفر
رهن: 150,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
1
40 متر
آپارتمان
سوییت اجاره ٤٠ متر معلم عدل
1
2 خوابه
95 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٥ متر مدرس سپهر
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
1
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر غفاری نصر
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,800,000 تومان
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر پونه ریحان شیک
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 2,100,000 تومان
1 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر شیک پونه ریحان
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
1
2 خوابه
140 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٤٠ متر پرستار شیک
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 2,000,000 تومان
1 خوابه
85 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٥ متر پامچال
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
1 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر مستقل نجات
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان