2 خوابه
120 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٢٠ متر ظفر
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
2 خوابه
200 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٢٠٠ متر توحید
رهن: 115,000,000,000 تومان
اجاره: 100,000 تومان
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر مدرس
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
3 خوابه
110 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١١٠ متر معلم صفر
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,600,000 تومان
1
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر غفاری شیک
رهن: 65,000,000 تومان
اجاره: 50,000 تومان
1
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر امیر کبیر صفر
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
2 خوابه
50 متر
دفتر کار اداری
٥٠ متر دفتر کار اجاره معلم
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر پونه شیک
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,800,000 تومان
1
3 خوابه
160 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٦٠ متر نسترن
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر ناصری شیک
رهن: 55,000,000 تومان
اجاره: 100,000 تومان
1
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٢٠ متر پونه شیک
رهن: 50,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
1
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٢٠ متر پونه
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان