1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر سفیر امید کارگشا صفر
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
1
3 خوابه
150 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٥٠ متر معلم صفر شیک
رهن: 250,000,000 تومان
1
1 خوابه
70 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٠ متر مفتح
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 700,000 تومان
100 متر
دفتر کار اداری
سالن زیبایی زنانه اجاره معلم
رهن: 5,000,000 تومان
2 خوابه
120 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٢٠ متر پونه
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,350,000 تومان
1
3 خوابه
130 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٣٠ متر امیرکبیر
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,300,000 تومان
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر اوینی صدف
رهن: 20,000,000 تومان
اجاره: 1,000,000 تومان
1 خوابه
75 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٥ متر سپیده
رهن: 2,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان
1 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحداجاره ١٠٠ متر پونه همکف
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,250,000 تومان
1
1 خوابه
100 متر
دفتر کار اداری
اپارتمان تجاری ابتدای مدرس
رهن: 10,000,000 تومان
اجاره: 2,200,000 تومان
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر سپیده معراج
رهن: 75,000,000 تومان
اجاره: 100,000 تومان
1 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر همکف پونه
رهن: 30,000,000 تومان
اجاره: 800,000 تومان