1
60 متر
مغازه تجاری
مغازه اجاره ٦٠ متر معلم به شرط خرید
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر پونه
رهن: 3,000,000 تومان
اجاره: 1,200,000 تومان
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٢٠ متری اول مدرس سعیدی
رهن: 15,000,000 تومان
اجاره: 1,100,000 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر توحید
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 1,700,000 تومان
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر پونه
رهن: 3,000,000 تومان
اجاره: 1,400,000 تومان
1
2 خوابه
100 متر
آپارتمان
واحد اجاره ١٠٠ متر مدرس شیک
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 500,000 تومان
1
1 خوابه
50 متر
آپارتمان
سوییت ٥٠ متر مبله توحید
رهن: 2,000,000 تومان
اجاره: 650,000 تومان
1
2 خوابه
85 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٥ متر نارنج
رهن: 60,000,000 تومان
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر پامچال
رهن: 70,000,000 تومان
اجاره: 50,000 تومان
1
2 خوابه
90 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٩٠ متر غفاری اوینی
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 850,000 تومان
1
2 خوابه
80 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٨٠ متر اوینی ترنج
رهن: 5,000,000 تومان
اجاره: 900,000 تومان
1
2 خوابه
75 متر
آپارتمان
واحد اجاره ٧٥ متر پامچال مستقل
رهن: 85,000,000 تومان
اجاره: 100,000 تومان